Privacy Statement

Wij nemen jouw privacy heel serieus. In dit Privacy Statement lees je hoe wij omgaan met persoonsgegevens en wat we doen om jouw gegevens te beschermen.

Om ons werk goed te kunnen doen, hebben we persoonsgegevens nodig van kandidaten, flexmedewerkers, professionals, werknemers, opdrachtgevers en leveranciers. En soms ook van bezoekers van onze website of andere betrokkenen. Dit Privacy Statement geldt voor álle persoonsgegevens die wij verwerken.

Dit Privacy Statement kun je opslaan of printen met behulp van de link naar de pdf-file die onderaan deze pagina staat.

Over ons

Aethon Holding B.V. is gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende aan de Braillelaan 9, 2289 CL Rijswijk en is samen met de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna zowel individueel als gezamenlijk te noemen: Aethon), die onder dezelfde naam actief zijn, verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens.

Wat we doen?

Aethon is een onderneming die is gespecialiseerd in het tewerkstellen van studenten en young professionals in de (semi) publieke sector, in het bijzonder de sectoren zorg, zorgvervoer en overig publieke instellingen. Specifiek bestaat de dienstverlening van Aethon uit:

 • uitzend- en detachering;
 • werving & selectie;
 • personeelsmanagement (waaronder loopbaanmanagement en planning).

Hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens?

Dit Privacy Statement omvat een beschrijving van hoe Aethon met privacy omgaat en is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en afgestemd op de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle verwerkingen van jouw persoonsgegevens door Aethon.

Wanneer worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken jouw gegeven vanaf het moment dat je gegevens op www.aethon.nl invult of achterlaat, je fysiek of digitaal inschrijft, dan wel op enig andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Tevens verwerkt Aethon jouw gegevens als deze door jou zijn geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou kunnen zijn in de dienstverlening van Aethon, dan wel als je deze hebt verstrekt aan derde partijen die commerciële diensten verlenen aan of ten behoeve van Aethon. In dat geval word je binnen 4 weken na het eerste moment van verwerking door Aethon benaderd om akkoord te gaan met dit Privacy Statement. Heeft Aethon jouw akkoord hierop niet tijdig ontvangen? Dan zullen wij de verwerking beëindigen en zullen wij zorgdragen voor verwijdering van jouw gegevens uit ons systeem.

Om jouw privacy te waarborgen, verwerkt Aethon niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is. Daarnaast sluit Aethon met haar klanten geheimhoudingsovereenkomsten en overeenkomsten ter waarborging van jouw privacy. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan leveranciers die zijn aan te merken als verwerkers, heeft Aethon met hen verwerkersovereenkomsten gesloten.

Website

Onze website kan worden bezocht zonder dat Aethon daarbij persoonsgegevens van de websitebezoeker nodig heeft. Wanneer je via www.aethon.nl een contactformulier invult, of indien je via www.aethon.nl een sollicitatie instuurt, worden er door Aethon wel persoonsgegevens verwerkt.

Tijdens het bezoek aan www.aethon.nl wordt een cookie (een klein tekstbestandje) aangemaakt en opgeslagen op jouw computer of ander local device (zoals een tablet of smartphone) dat je op dat moment gebruikt. Deze cookies worden geraadpleegd door onze systemen ter verbetering van het gebruiksgemak van www.aethon.nl. Aethon plaatst de navolgende functionele cookies op de website: 

 • cookies die ervoor zorgen dat bezoekers bij een volgend bezoek automatisch zijn ingelogd en cookies die de voorkeursinstellingen van bezoekers onthouden. Hiermee wordt het gebruiksgemak vergroot; en
 • cookies die statistieken bijhouden, waarmee wij onder andere kunnen zien hoelang bezoekers de website gebruiken en welke pagina’s worden bezocht. Hiermee kunnen wij continu verbeteren en aansluiten op de behoefte van de bezoekers.

Daarnaast kan www.aethon.nl gebruikmaken van cookies die jouw persoonlijke klikgedrag inzichtelijk maken, omwille de effectiviteit van de website te kunnen beoordelen. Dit betekent dat Aethon het verloop van jouw bezoek aan de website opslaat, waarbij het IP-adres ook door Aethon wordt geregistreerd. Het persoonlijke klikgedrag wordt niet gebruikt voor doeleinden van profilering.

Categorieën van persoonsgegevens

Aethon verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die door jou worden verstrekt. Meer specifiek gaat het om de navolgende categorieën van persoonsgegevens:

i) Sollicitatieprocedure

Bij inschrijving:
 • NAW gegevens en contactgegevens;
 • geboortedatum en geslacht;

 (optioneel)

 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding-, stage- en werkervaring.
Tijdens het selectieproces:
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding-, stage- en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en cursussen;
 • gegevens over gewenste beroepen/functies, beschikbaarheid en verlof.

Mochten wij meer persoonsgegevens van je ontvangen dan het bovenstaande dan verwijderen wij die direct, tenzij je expliciet aangeeft waarvoor wij deze gegevens mogen gebruiken.

ii) Dienstbetrekking

Op het moment van tewerkstelling bij of via Aethon, dan wel de noodzakelijke periode daarna:
 • arbeidsovereenkomst, lease- en scholingsovereenkomst (indien van toepassing);
 • (kopie) diploma’s en certificaten, alsmede (kopie) Verklaring Omtrent Gedrag (indien noodzakelijk);
 • nationaliteit, BSN-nummer, gegevens ID bewijs (bij externe verloning), dan wel kopie ID bewijs (bij interne verloning), alsmede (kopie) A1-certificaat of werkvergunning (indien van toepassing);
 • rijbewijsnummer (bij leaseovereenkomst);
 • betaalgegevens (bij interne verloning);
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie (bij interne verloning).

iii) Overig

Ten behoeve van het onderhouden van zakelijke relaties (klanten en leveranciers):
 • namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.
Bij bezoek van de website:
 • IP-adres 

Doelen

Aethon verwerkt jouw gegevens voor de uitvoering van haar dienstverlening. Specifiek worden de persoonsgegevens verwerkt om de navolgende doeleinden: 

 • het doen van aanbiedingen en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, zodat deze beter afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten;
 • het doen van benaderingen voor commerciële aanbiedingen die voor jou interessant kunnen zijn;
 • het beoordelen van jouw geschiktheid voor één van onze opleidingsprogramma’s;
 • het beoordelen van jouw geschiktheid en beschikbaarheid in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk, dan wel een opdracht;
 • het aangaan of onderhouden van een dienstverband of bemiddelingstraject en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • het nakomen van en voldoen aan onze re-integratieverplichtingen (bij interne verloning);
 • het kunnen vastleggen van opdrachten bij klanten in overeenkomsten met klanten ten behoeve van de tewerkstelling en deze overeenkomsten met klanten te kunnen onderhouden en nakomen;
 • het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, het verzorgen van controles op bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • het behalen van kwaliteitsdoeleinden, zoals certificering;
 • het naleven van verplichtingen vanuit wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot arbeidswetgeving en fiscale- en sociale zekerheidswetgeving.

Grondslagen

Aethon verwerkt jouw gegevens op basis van de navolgende grondslagen:

 • toestemming (bij inschrijving – voor zover geen andere grondslag aanwezig is);
 • uitvoering van de overeenkomst (uitzend- en detachering, alsmede personeelsmanagement);
 • wettelijke verplichting (uitzend- en detachering, alsmede personeelsmanagement);
 • gerechtvaardigd belang (ten behoeve van het onderhouden van zakelijke relaties, loggen van websitebezoekers en direct marketing).

Bij verwerking op basis van de grondslag ‘toestemming’ heb jij te allen tijde het recht om de toestemming tot verwerking in te trekken. Wil je gebruikmaken van het recht tot intrekking van toestemming? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, dat kan per e-mail via privacy@aethon.nl of telefonisch via +31 (0)88 035 1500.

Bewaartermijnen

De bewaartermijnen die Aethon hanteert, zijn afhankelijk van het noodzakelijkheidscriterium vanuit de AVG, met in acht name van de toepasselijk wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten

Jouw persoonsgegevens bij aanmelding zijn voor Aethon beschikbaar tot uiterlijk één jaar na einde van het sollicitatietraject indien je niet voor of door Aethon bent bemiddeld en daartoe toestemming hebt gegeven. Zonder toestemming op dit Privacy Statement worden jouw persoonsgegevens maximaal bewaard tot 4 weken na eindiging van het sollicitatietraject. Indien je niet meer bemiddeld wil worden, is er de mogelijkheid om jezelf uit te schrijven via www.aethon.nl (opt-out).

Werknemers

Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen, claims en audits langer beschikbaar voor Aethon.

Zakelijke relaties

Aethon verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zij zaken doet voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, een zakelijke relatie te onderhouden, dan wel een overeenkomst te sluiten en onderhouden. Persoonsgegevens van zakelijke relaties worden bewaard voor zolang dit noodzakelijk is ten behoeve van het onderhouden daarvan.

Websitebezoekers

Jouw persoonsgegevens die zijn verkregen vanuit logfiles en websitetoezicht worden maximaal bewaard tot 6 maanden na het verkrijgen daarvan.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heb je meerdere rechten, waaronder: informatierecht, inzagerecht, aanvulling- en rectificatierecht, recht op vergetelheid, recht op beperking van de verwerking, bezwaarrecht en recht op dataportabiliteit. Meer informatie omtrent voornoemde rechten is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegeven, via de navolgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen

Wil je gebruikmaken van een van deze rechten? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, dat kan per e-mail via privacy@aethon.nl of telefonisch via +31 (0)88 035 1500.

Ontvangers

Aethon kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan klanten, leveranciers, overige zakelijke relaties en overheidsinstanties. De verstrekking van deze persoonsgegevens geschiedt op basis van toestemming (bij inschrijving), uitvoering van de overeenkomst/wettelijke verplichting (op het moment van tewerkstelling bij of via Aethon, dan wel de noodzakelijke periode daarna) en/of gerechtvaardigd belang (ten behoeve van het onderhouden van zakelijke relaties / loggen van websitebezoekers).

Aethon houdt bij het verstrekken van persoonsgegevens aan derden rekening met jouw belangen en verstrekt niet meer gegevens dan noodzakelijk. Aethon hanteert hierbij maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens. Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Beveiliging en bescherming

Aethon doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen en te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.

Datalek melden

Heb je het vermoeden dat jouw persoonsgegevens terecht zijn gekomen bij derden die hiertoe geen recht hebben? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming per e-mail via privacy@aethon.nl of telefonisch via +31 (0)88 035 1500. Wij verzoeken je deze informatie niet verder te verspreiden en dragen er zorg voor dat de impact van betrokkenen zo klein mogelijk blijft.

Functionaris gegevensbescherming

De directie van Aethon heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aethon? Neem dan op kantoortijden contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming per e-mail via privacy@aethon.nl of telefonisch via +31 (0)88 035 1500.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Op grond van de AVG heeft eenieder het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, indien nieuwe wet- en regelgeving daartoe aanleiding geeft. Het meest actuele Privacy Statement staat hier op www.aethon.nl.

Downloaden en printen

Download hier ons privacy statement in PDF-formaat.

Wij zijn Aethon, de werkgever van talent. Aanmoedigers van ontwikkeling.