Masterclass Aanpak Overlast – 2 dagdelen, start 6 april 2019

 • Locatie: Rijswijk
 • Kosten: €380

Incident, burenruzie of ernstige overlast?

Deze training leert je om tijdig de ernst van de casus te bepalen. Alleen bij ernstige overlast heb je een “regisserende” rol en bij incidenten en burenruzies slechts een “faciliterende” rol. Onderscheid maken is dus belangrijk. Praktijkcasussen geven handvaten voor verschillende overlastsoorten. Je leert om woonoverlast preventief aan te pakken en te bestrijden. Tijdige aanpak voorkomt escalatie. 

Daarnaast geeft de training houvast bij het bepalen of de juiste dingen gedaan worden (effectiviteit) en of de juiste dingen goed gedaan worden (efficiëntie). Je wilt slimmer werken in een omgeving die verandert.

Per overlastcasus kijken we naar de rol van de corporatie en van de ketenpartners.

De aanpak van woonoverlast is gebaseerd op een viertal pijlers. Deze staan centraal in deze training. De werkwijze en de rol van een corporatie verschilt per pijler:

 1. Preventie: het meedenken, initiëren en faciliteren van leefbaarheidsprojecten, maar ook toezicht en beheer.
 2. Bemiddeling: inzet van de juiste partijen om huurders onderling het probleem op te laten lossen.
 3. Zorg: signaleren en afstemmen met ketenpartners.
 4. Handhaving: dwang, mogelijk met juridische maatregelen.

Programma:

Ochtend:

 • Verschil tussen conflict en overlast
 • Soorten overlast
 • Escalatie voorkomen
 • Verwachtingsmanagement en bijbehorende rollen
 • Bemiddeling

Middag:

 • Aanpak zorgcasussen (o.a. multiprobleem-huishoudens en psychische problematiek)
 • Aanpak handhaving (o.a. woonfraude, zware overlast)
 • Juridisch kader – vertaling naar de praktijk

Op basis van een intakeformulier vooraf kun je jouw praktijkcasussen inbrengen.

Wat levert het op?

 • inzicht in verschillende vormen van overlast en de juridische aspecten
 • Inzicht waarop een conflict kan escaleren
 • Kennis van diverse oplossingsstrategieën
 • Bewustwording van rollen en probleemeigenaar is

Extra

Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat van deelname

Voor wie

Deze cursus is vooral bedoeld voor medewerkers die te maken hebben met de aanpak van overlast en burenruzies.

Wij zijn Aethon, de werkgever van talent. Aanmoedigers van ontwikkeling.