VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN

Een voorliggende voorziening is een inkomensmogelijkheid voordat een bijstandsuitkering wordt verstrekt. Dit betreft echter een wirwar van vragen en mogelijkheden, waar jij als consulent goed van op de hoogte dient te zijn.

Na het volgen van deze module ben je snel en adequaat op de hoogte van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de voorliggende voorzieningen.

Het hebben van de actuele kennis op het gebied van de voorliggende voorzieningen kan jouw gemeente namelijk behoorlijk wat geld besparen!

Deelnemers aan deze masterclass..

 • Leren in aanvraagsituaties snel te herkennen welke alternatieven er voor de cliënt zijn;
 • Weten welke verwijzing of verplichting ze daartoe bij de klant kunnen leggen;
 • Doorzien daarbij het gemeentelijk (financieel) belang;
 • Oefenen aan de hand van praktijkkwesties;
 • Verwerven actuele ontwikkelingen en inzichten;
 • Krijgen voldoende ruimte om eigen kwesties voor te leggen;
 • Wordt een afwisselend programma aangeboden; met veel toegepaste praktijk, verdieping, kennisthema’s, casuïstiek, ruimte voor vragen én onmisbare tips voor uitvoering en beleid.

Er zal ook een deel worden ingericht voor de  nieuwe WW/WW&Z, kindregelingen en toeslagen van belastingen, studiefinanciering, WTOS én uiteraard de actualiteiten (overige), sociale verzekeringswetten en de laatste jurisprudentie.

Inhoud:

 • Inleiding Sociale Zekerheid en actuele stand van zaken;
 • WW/WW&Z, Arbeidsrecht, flexwet, ontslag en recht op loondoorbetaling;
 • De werkloosheidswet incl. faillissementsuitkering;
 • De Ziektewet;
 • Wet inkomen naar Arbeidsvermogen;
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
 • De Algemene Ouderdomswet;
 • De Algemene Nabestaandenwet;
 • De Algemene kinderbijslagwet en het kindgebonden budget;
 • Korte inleiding op de Studiekosten, WSF en WTOS en er wordt ingezoomd op de onderdelen die van belang zijn voor de Participatiewet;
 • Ziektekosten en Zorgverzekeringswet (Zvw);
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning en AWBZ.

Na afloop van deze training ben je weer helemaal up-to-date!

Je bent bekend met de voorliggende voorzieningen en weet je in welke situaties deze voorzieningen een rol spelen en wanneer ze ingezet kunnen worden.

Wij zijn Aethon, de werkgever van talent. Aanmoedigers van ontwikkeling.