EIGEN HUIS EN BIJSTAND

Eigen Huis en Bijstand, 6 september 2019

Het feit dat er geen bijstand mogelijk zou zijn wanneer iemand een eigen woning bezit, is een hardnekkig misverstand.

Wel zijn er aan de bijstandsverlening voor huiseigenaren aanvullende voorwaarden gesteld. Om deze voorwaarden vast te kunnen stellen, moet het in de woning aanwezige vermogen worden bepaald. Dit is vaak een lastige opgave, vooral door het brede aanbod aan financiële producten waarmee de woning gefinancierd kan zijn.

Daarnaast stoten veel woningbouwverenigingen hun woning af door deze te verkopen aan huurders, waardoor het aantal huizenbezitters in de bijstand de komende jaren naar verwachting fors toe zal nemen.

Tijdens deze module bespreken we de regels vanuit de Participatiewet gericht op huizenbezitters en geven we vooral inzicht in de financiële producten die er zijn om een woning te bekostigen. De Participatiewet (PW) is bedoeld voor iedereen die over onvoldoende inkomen en vermogen beschikt.

Tijdens deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De regels van de Participatiewet inzake woningbezit;
  • Uitleg over de rekensystematiek, om te bepalen in welke vorm de bijstand moet worden verleend (krediethypotheek, leenbijstand of bijstand);
  • De voorwaarden om als gemeente een recht van hypotheek te vestigen bij het verstrekken van een geldlening;
  • De (on)mogelijkheden die er zijn wanneer met een inkomen op bijstandsniveau geprobeerd wordt de woning verder te bezwaren of te belenen met een (nieuwe) bancaire lening;
  • Inzicht in de financiële producten die op de hypotheekmarkt verkrijgbaar zijn en die eerder verkrijgbaar waren, maar nu nog in hypotheken verwerkt kunnen zijn (vooral gericht op de aflossing van de geldlening);
  • Per financieel product: een overzicht van elementen en documenten die bij dit product horen en die relevant zijn om de actuele status van het saldo te kunnen berekenen;
  • Het escalatieprotocol dat in werking treedt binnen het bankenwezen bij gemiste betalingen en betalingsachterstanden.

Wij zijn Aethon, de werkgever van talent. Aanmoedigers van ontwikkeling.