EFFECTIEF RAPPORTEREN EN BESCHIKKEN

Effectief Rapporteren en Beschikken, 5 juli

Aan de leesbaarheid, zorgvuldigheid en motivering van beschikkingen worden hoge eisen gesteld. Dat houdt in dat de motivatie niet alleen helder, navolgbaar en logisch dient te zijn. Ook moet deze voldoen aan de eisen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De motivering speelt vooral een belangrijke rol bij negatieve en risicovolle beschikkingen, zoals beschikkingen waar derde-belanghebbenden bij betrokken zijn. Niet alleen is de juridische benadering daarbij een belangrijke factor, maar ook de leesbaarheid voor de cliënt.

Werkwijze

Aan de hand van je eigen beschikkingen en casuïstiek wordt er gedurende de dag geoefend met het opstellen van rapportages, waaruit een juridisch juiste beschikking met heldere en begrijpelijke motivatie voortvloeit.

Je ontvangt concrete feedback op je eigen beschikkingen en na afloop weet je aan welken eisen en motivering een goede beschikking moet voldoen.

Doelgroep

Medewerkers die belast zijn met de uitvoering van wetten, verordeningen en regelingen en in hun dagelijkse werkzaamheden beschikkingen maken.

Dit kunnen o.a. medewerkers zijn van een sociaal wijkteam, beslissers in het Sociaal Domein en kwaliteitsmedewerkers.

Programma

Om jou een juridisch juiste beschikking met heldere en begrijpelijke motivatie op te kunnen laten stellen, hebben we het volgende programma samengesteld;

 • Het vaststellen van de definitie en functie van een beschikking;
 • De procedurele opbouw van de beschikking, op grond van de Awb-fasen van het besluitvormingsproces, de diverse werkprocessen en het onderscheid tussen de aantoonverplichting van de burger en de onderzoekverplichting van het college
 • We maken hierbij onderscheid in de motivering van de beschikking, tussen enerzijds een beschrijving van de relevante feiten en anderzijds een juridische waardering van de feiten, volgens een wettelijk kader. Dit wordt uitgesplitst in;
 • Procedurele aspecten o.g.v. de Awb
 • Goede uitwerking v.d. belangenafweging en maatwerk
 • Toetsing aan het rechtszekerheid, vertrouwens- en evenredigheidsbeginsel
 • Het behandelen van diverse communicatieve aspecten, met aandacht voor;
 • Het onderscheid tussen het formele, juridische taalniveau en het alledaagse taalniveau
 • Kenmerk en opbouw van de motivering
 • Verschillende zienswijzen
 • Het onderscheid tussen zender en ontvanger van de informatie en de hierbij behorende aandachtspunten
 • Taalniveau van de doelgroep en relevante punten i.v.m. de tekststructuur
 • Taal-technische aspecten met het oog op schriftelijke communicatie
 • De uitwerking van standpunten en argumenten
 • Het belang van een samenvatting (zowel op feitelijk niveau, als op het niveau van waardering van de feiten).

Wij zijn Aethon, de werkgever van talent. Aanmoedigers van ontwikkeling.